Používaním stránok trnavskyhlas.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac info OK

Rybníky

reklama

Utorok 22. 10., meniny má Sergej, zajtra Alojzia.Význam mien.

Obec Šúrovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľnosti

Vydané 8.7.2019 o 09.45, inzercia

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šúrovce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí schvaľuje nasledovné podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom je predaj nasledovného nehnuteľného majetku obce Šúrovce:

 

Pozemok p. č. 78/1 k. ú. Zemianske Šúrovce o výmere 898 m2, ostatné plochy, zapísaný na LV 1 300 obce Šúrovce. Na predmetnom pozemku sa v súčasnej dobe nachádzajú drobné stavby patriace vlastníkom priľahlých nehnuteľností, ktoré bude víťaz súťaže oprávnený odstrániť na náklady ich majiteľov, pokiaľ sa s nimi nedohodne inak.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:   

1) Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Šúrovce, na internetovej stránke obce /www.surovce.sk/ a v regionálnej tlači.

 

2) Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu záujemcu a označenie „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“

 

V obálke záujemca predloží:

a) špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny

 

b) doklad o úhrade finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa prevodom na číslo účtu IBAN SK85 0200 0000 0000 0312 5212, VÚB a. s. – pobočka Trnava,

 

c) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou,

 

d) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej alebo právnickej osoby o tom, že voči nemu nie je vedené exekučné ani konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,

 

e) vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi,

 

f) telefonický a internetový kontakt na záujemcu,

 

g) číslo účtu záujemcu pre prípad vrátenia finančnej zábezpeky,

 

h) vyhlásenie záujemcu, že predmet kúpy bude využívaný v súlade s územným plánom obce Šúrovce.

 

3) Ostatné podmienky

a) Pozemok  sa ponúka výhradne v celosti.

 

b)Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu za pozemok vo výške 24 900 Eur, slovom dvadsaťštyritisíc Eur, ktorá bola určená v zmysle znaleckého posudku č. 107/2017 vypracovaného znalcom Ing. Janou Kvantovou, pre účely prevodu vlastníckych práv, evidenčné číslo: 914 080

 

4) Kritériá hodnotenia súťažných návrhov.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná cena v eurách.

 

5) Finančná zábezpeka.

Záujemca v rámci obchodnej verejnej súťaže je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže sumu finančnej zábezpeky vo výške 3 000 Eur, slovom tritisíc eur. Víťazovi súťaže sa finančná zábezpeka započíta do kúpnej ceny.

 

Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak víťaz súťaže napriek predchádzajúcej výzve do 14 dní od doručenia tejto výzvy neuzavrie kúpnu zmluvu alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže v zmysle podmienok kúpnej zmluvy, najneskôr do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy.

 

Záujemcom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní, bude zložená zábezpeka vrátená na účet do 7 dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže Obecným zastupiteľstvom obce Šúrovce.

 

6) Miesto a termín podávania návrhov:

Návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Šúrovce, Nová 174/5, 919 25 Šúrovce najneskôr do 31.07.2019 do 12,00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, alebo v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

 

7) Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia schválená Obecným zastupiteľstvom obce Šúrovce a menovaná starostkou obce. Hodnotiaca komisia predloží návrh na víťaza obchodnej verejnej súťaže na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Šúrovce.

 

8) Oznámenie o výsledku  obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 7 dní po schválení víťaza.

 

9) Vyhlasovateľ si vyhradzuje:

  • právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
  • právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
  • v prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu, ktoré nemenia obsah, vyhlasovateľ môže vyzvať záujemcov na doplnenie,
  • v prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh odmietnuť,
  • právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa – predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.

10) Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu vcelku bez splátok do 7 dní po podpise zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je povinný predložiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 7 dní po termíne poukázania kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa.

 

11) Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne najneskôr do  30.09.2019.

Podeľte sa s nami o váš názor!

Hlavné správy

BÁBENCE: V trnavskej pôrodnici sa narodili krásne detičky

BÁBENCE: V trnavskej pôrodnici sa narodili krásne detičky

Fotili sme nové životy na oddelení šestonedelia. celý článok

Zomrel bývalý stredopoliar Spartaka Vladimír Filo

Zomrel bývalý stredopoliar Spartaka Vladimír Filo

Smutná správa prišla zo športového prostredia. Zomrel bývalý futbalista trnavského Spartaka Vladimír Filo.... celý článok

Trnavčania si za odpad od budúceho roka priplatia, poslanci schválili zvýšenie poplatku

Trnavčania si za odpad od budúceho roka priplatia, poslanci schválili zvýšenie poplatku

Zvýšenie poplatku najviac pocítia viacčlenné rodiny, ktoré bývajú v rodinných domoch, v budúcom roku zaplatia... celý článok


reklama

Victory Tip 2017

reklama

Synagóga Café Fiat Doblo Fiat Tanex Plošina Gašparík 2018 Marell Bábence Remax

reklama

Aktuálne video

AKTUÁLNE POČASIE

Trnava

Piešťany

Bratislava

12°C
12°C
14°C

aktualizácia: 21:00 hod. / Predpoveď počasia - epocasie.eu

Facebook

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka spoločnosti WebHouse, s.r.o.
Copyright © 2010-2019 WebHouse, s. r. o. Všetky práva vyhradené
Právne informácie | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty

Pocitadlo.sk

Mazda CX 5

reklama