Okrúhle jubileá oslávia prvý trnavský primátor aj viceprezident kolkárov

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 28.11.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/33554-okruhle-jubilea-oslavia-prvy-trnavsky-primator-aj-viceprezident-kolkarov/okruhle-jubilea-oslavia-prvy-trnavsky-primator-aj-viceprezident-kolkarov/

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň 29. augusta do 3. septembra 2022.

Vľavo Imrich Borbély, vpravo Jozef Kráľovič. Foto: archív trnavskyhlas.sk

 

29. august
1952
– Pred 70 rokmi sa v Trnave narodil hráč kolkov, tréner a športový funkcionár JOZEF KRÁĽOVIČ, dlhoročný viceprezident kolkárskeho oddielu ŠK Modranka, reprezentačný tréner juniorov ČSFR a v r. 1999-2007 generálny sekretár Slovenského kolkárskeho zväzu. 

 


30. august 
1637
– Pred 385 rokmi sa v Trnave uskutočnila slávnostná vysviacka Kostola sv. Jána Krstiteľa, ktorý je dnes katedrálnym chrámom Trnavskej arcidiecézy. 


1952 – Pred 70 rokmi sa v Trnave narodil prvý trnavský primátor po roku 1989 IMRICH BORBÉLY, čestný občan Trnavy a prvý prezident Klubu primátorov Slovenska, ktorý stál pri zakladaní novovzniknutej samosprávy mesta, zriadil Mestskú políciu a podieľal sa aj na vzniku Trnavskej univerzity.  


2012 – Pred 10 rokmi vyšiel týždenník Trnavský hlas naposledy v papierovej forme. Odvtedy funguje vo webovej verzii ako portál www.trnavskyhlas.sk, ktorý práve čítate.  

 


31. august 
1747
– Pred 275 rokmi sa v Chtelnici narodil františkán, botanik, bernolákovský kazateľ a mecén slovenskej tlače ADAM PRVÝ, ktorý pôsobil aj v Trnave (+1818). 


1872 – Pred 150 rokmi sa v Sotinej (dnes súčasť Senice) narodil akademický maliar, krajinár a portrétista KAROL PONGRÁC (+1930). 


1972 – Pred 50 rokmi v Revúcej umrel saleziánsky pedagóg, hudobník, zberateľ folklóru, básnik a regionálny historik ANTON MACÁK, ktorý pôsobil ako riaditeľ malého seminára a internátu pre študentov gymnázia v Trnave a predstavený kláštora a riaditeľ saleziánskeho ústavu v Galante - Hodoch.

 


1. september 
1922
– Pred 100 rokmi, v školskom roku 1922-23 bolo zapísaných na gymnázium Jána Hollého v Trnave 381 študentov, o desať rokov neskôr ich bolo už 755.


1942 – Pred 80 rokmi sa začalo vyučovanie v novej budove Štátnej odbornej školy hospodárskej v Trnave, ktorú ešte v tom istom roku premenovali na Roľnícku školu.  


1992 – Pred 30 rokmi poslanci SNR v Bratislave schválili požadovanou trojpätinovou väčšinou Ústavu Slovenskej republiky ako samostatného štátu.  


1992 – Pred 30 rokmi Akademický senát zriadil Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity. 

 


2. sepember 
1637
– Pred 385 rokmi sa v Trnave uskutočnila slávnostná promócia prvých bakalárov filozofickej fakulty pôvodnej Trnavskej univerzity. 


1827 – Pred 195 rokmi v Trnave umrel národný buditeľ, básnik, prekladateľ a kňaz VOJTECH ŠIMKO, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva. 

 


3. september 
1917
– Pred 105 rokmi sa v obci Dubodiel narodil fyzik, vysokoškolský pedagóg, autor učebníc a prekladateľ PETER BALÁŽ, ktorý dlhé roky pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, kde bol vedúcim Katedry fyziky a vykonával aj funkciu prodekana (+1998). 

 

1922 – Pred 100 rokmi sa v Čiernych Kľačanoch narodil cirkevný hodnostár, liturgista, vysokoškolský pedagóg, prekladateľ a kňaz VINCENT MALÝ, ktorý v rokoch 1959-69 pôsobil v Trnave na Kopánke a v roku 1997 mu Trnavská univerzita udelila čestný doktorát filozofických vied (+2008).


1927 – Pred 95 rokmi sa v Trnave narodil rozhlasový redaktor, dramaturg, libretista a textár populárnych piesní TIBOR GRÜNNER (+2016). 


1992 – Pred 30 rokmi v Bratislave zomrel literárny vedec, historik, archeológ, editor a výtvarník OSKÁR ČEPAN, rodák z Cífera a absolvent trnavského gymnázia, ktorému roku 2005 udelili Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam. 


PETER RADVÁNYI

prispievatelia | 29.8.2022 | Retro | https://www.trnavskyhlas.sk