Trnavské rybníky
reklama

Kolaudácia domu: Čo všetko musíte vedieť

SERVIS - Dom a záhrada | 19.1.2022, 18.06, reklamný článok

Kolaudácia nehnuteľnosti je poslednou bodkou na to, aby ste sa mohli do nej nasťahovať. Týmto krokom uzatvoríte poslednú fázu stavania domu, ktorým vaša stavba získa štatút legálnej stavby určenej na bývanie. Čo všetko budete k tomu potrebovať? O tom, ako i ďalších podmienkach, ktoré treba splniť, si povieme v našom článku.

Kolaudácia domu: Čo všetko musíte vedieť

Ilustračné foto: pexels.com

 

Čo treba kolaudovať?

Pod týmto pojmom si zrejme každý ako prvé predstavuje veľkú oslavu, ktorá sa usporiadava na počesť nového bývania. Z legálneho hľadiska však táto záležitosť nie je taká jednoduchá.

 

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) sa kolauduje každá dokončená stavba, prípadne jej časť spôsobilá na samostatné užívanie alebo tá časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, a to v prípade, ak tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie.

 

Rovnako treba pamätať na to, že dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, sa kolaudujú iba v prípadoch, že to stavebný úrad určil pri ich povolení. Kolaudačné rozhodnutie sa tiež vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby.

 

Naopak, kolaudáciu nemusíte riešiť, pokiaľ ide o reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2.

 

Výnimku z procesu kolaudácie tvoria tiež drobné stavby, malé stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktorými sa renovuje nehnuteľnosť. 

 

Vo všeobecnosti možno povedať, že kolaudácia predstavuje proces, pri ktorom sa nehnuteľnosť oficiálne schvaľuje a povoľuje jej užívanie na bývanie.

 

Stavebný úrad pritom kontroluje a overuje množstvo vecí, ktorých hlavným cieľom je potvrdiť, že bývanie v predmetnej novostavbe je bezpečné pre všetkých jej členov a pre životné prostredie. 

 

 

Vedeli ste, že…

… môžete predávať a kupovať nehnuteľnosť, ktorá nebola skolaudovaná? Z pozície kupujúceho si však nezabudnite zistiť, prečo daná novostavba nebola staviteľom skolaudovaná.

 

Pamätajte, že v súvislosti s kolaudáciou by ste podľa stavebného zákona mali začať vybavovať všetky potvrdenia a písať žiadosť až vtedy, keď ste ukončili všetky svoje realizačné práce na predmetnej nehnuteľnosti. 

 

 

Kto vybavuje kolaudáciu?

V celom procese kolaudácie sa zúčastňuje viacero osôb. Rozlišujeme pritom tri základné subjekty:

● Stavebník – o vydanie kolaudačného rozhodnutia žiada stavebník rovnaký stavebný úrad, ktorý mu predtým vydal stavebné povolenie na výstavbu.


● Vlastník stavby – ako stavebník však nemusíte byť zároveň aj majiteľom nehnuteľnosti. V tomto prípade sa do procesu kolaudácie zapája jej vlastník. 


● Vlastník pozemku – podobná situácia ako pri vlastníkovi stavby, no v tomto prípade ani stavebník, ani majiteľ nehnuteľnosti nie sú zároveň vlastníkmi pozemku pod ňou. 

 

Samozrejme, môžete zastávať všetky tieto tri pozície, dve alebo iba jednu z nich.

 

Foto: pexels.com

 

Kedy môžete začať kolaudovať?

Pri kolaudácii je rovnako dôležité vedieť, kedy si môžete podať písomnú žiadosť. Ak ju totiž podáte skôr ako by ste mali, čakajú vás iba zbytočné prieťahy a prerušovanie konania.

 

Predtým by preto mali byť dokončené všetky stavebné úpravy, ktoré podliehajú následnej kontrole. 

 

Od nich potom bude závisieť, či je pobyt v nehnuteľnosti bezpečný a či vám bude následne vystavené pozitívne kolaudačné rozhodnutie.

 

Stavebné úpravy, ktoré by ste mali mať už poriešené ešte pred podaním žiadosti, vyzerajú nasledovne:

● dokončené steny a stropy,
● osadené dvere a okná,
● osadené a upravené podlahy,
● kúpeľňa aj so sanitárnou technikou,
● schodisko so zábradlím (poschodová nehnuteľnosť),
● strecha s komínom, odkvapmi a bleskozvodmi,
● nainštalované prípojky – elektrina, kanalizácia, plyn, voda, a to aj s meracími miestami

 

 

Čo treba uviesť v žiadosti o kolaudáciu?

Po dokončení zmienených stavebných úkonov nastáva čas na podanie písomnej žiadosti. Musia však v nej byť uvedené všetky potrebné náležitosti, a to nasledovné:

 základné údaje – meno, priezvisko, adresa,
● označenie a adresa stavby,
● termín predpokladaného dokončenia stavby,
● termín vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia,
● informácie o stavebnom povolení,
● údaj o vykonaní skúšobnej prevádzky,
● rozloha pozemku a veľkosť zastavanej plochy,
● počet miestností v nehnuteľnosti,
● informácie o garáži a ohľadom pripojenia inžinierskych sietí.

 

TIP

V prípade nedostatku finančných prostriedkov je riešením hypotéka. Nezabudnite si však jednotlivé ponuky bankových subjektov porovnať online, aby ste si pre seba vybrali čo možno najvýhodnejšiu ponuku.

 

Čo všetko treba k žiadosti priložiť?

Prichádzame k náročnejšej časti kolaudácie, a to k jednotlivým dokumentom, ktoré treba k žiadosti priložiť. Tieto dokumenty obsahujú základné údaje o stavbe a stavebný úrad informujú o splnení všetkých požiadaviek. 

 

Pripravili sme pre vás zoznam dokumentov, ktoré k žiadosti prikladáte ako prílohu:

● Riadne vyplnená žiadosť so všetkými potrebnými údajmi.
● List vlastníctva k nehnuteľnosti.
● Stavebné povolenie aj s údajmi o zmene stavby a zmenami o lehote dokončenia stavby.
● Projektová dokumentácia, ktorá bola súčasťou stavebného konania. 
● Kópia stavebného denníka so všetkými údajmi o priebehu stavby.
● Výkresy so zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas stavby – ak nastali. Tiež ich opis a zdôvodnenie, prečo sa vykonali.
● Zmluva so správcom kanalizácie a kolaudačné rozhodnutie ČOV. Ak sa na pozemku nachádza žumpa, tak aj skúška jej nepriepustnosti.
● Revízne správy o testovaní inštalácií.
● Certifikáty a doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov. Rovnako aj atesty a vyhlásenia o zabudovaných výrobkoch.
● Energetický certifikát stavby.
● Ak vlastníte studňu, tak rozbor pitnej vody.
● Protokol o prevzatí a odovzdaní stavby.
● Ďalšie podklady, o ktoré osobitne požiada stavebný úrad.
● Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za kolaudáciu.
● Splnomocnenie – ak vás zastupuje iná osoba. 

 

 

Čo nasleduje po podaní žiadosti?

Odovzdanie písomnej žiadosti a všetkých potrebných dokumentov stavebnému úradu ešte neznamená, že si môžete vydýchnuť. Súčasťou kolaudačného procesu sú ešte ďalšie tri kroky.

 

Prvým z nich je oznámenie o začatí konania, ktorý je v réžii stavebného úradu. Ten po prijatí žiadosti a prekontrolovaní všetkých náležitostí oznámi začatie kolaudačného konania, a to všetkým účastníkom kolaudácie a obci, v ktorej je nehnuteľnosť postavená. Musí tak urobiť najmenej 10 dní pred kontrolnou prehliadkou domu.

 

Ďalej nasleduje zmienená kontrolná prehliadka, ktorej termín si dohodnete so stavebným úradom. Jej cieľom je prekontrolovať, či skutočné prevedenie stavby zodpovedá predloženej dokumentácii. Tiež stanoví, či je stavba bezpečná a neohrozuje životné prostredie. 

 

Posledným krokom je vydanie kolaudačného rozhodnutia. Na jeho vydanie má stavebný úrad 30 dní odo dňa, kedy prijal žiadosť. V prípade časovo náročnejších projektov sa však táto lehota môže aj zdvojnásobiť.

 

Potom už vám stačí len požiadať obecný úrad o súpisné číslo a zájsť na kataster, kde oznámite vznik stavby.

 

Foto: unsplash.com


Správne poplatky

Poplatky za kolaudačné konanie sa odvíjajú od viacerých faktorov. Zohľadňujú typ nehnuteľnosti, veľkosť zastavanej plochy alebo to, či sú stavby súčasťou, prípadne príslušenstvom stavieb na rekreáciu. 

 

Stavby na bývanie a zmeny dokončených stavieb sú spoplatnené sumou 35 eur, a to v prípade rodinného domu. Pri bytovom dome to je 120 eur. Pri rekreačných stavbách do 25 m2 je výška poplatku 25 eur a pri stavbách nad 25 m2 si zaplatíte 50 eur.

 

Presný rozpis jednotlivých položiek správnych poplatkov v súvislosti s kolaudačným konaním si môžete pozrieť v zákone NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkochV. časť, položka 62a.

 

 

Záver

Získanie kolaudačného rozhodnutia je pomerne náročný proces, ktorý pozostáva z viacerých krokov. Dajte si pozor najmä na to, aby ste nepožiadali o kolaudačné rozhodnutie skôr, ako dokončíte všetky potrebné stavebné úkony.

 

Dbajte tiež na to, aby vaša písomná žiadosť stavebnému úradu obsahovala všetky náležitosti a bola doplnená o všetky potrebné prílohy.

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda plug in hybrid
reklama
Cisárky Sereď
reklama