Trnavské rybníky
reklama

Trnavčania sa najčastejšie sťažujú na mestských policajtov

AKTUALITY - Kurz sebaobrany | 12.3.2012, 16.45, Gabriel Kopúnek

V roku 2011 bolo na útvar hlavného kontrolóra mesta Trnava doručených 116 podaní. Z nich len 24 bolo doručených v zmysle nového zákona, zvyšnými 92 podaniami sa teda útvar nezaoberal.

Trnavčania sa najčastejšie sťažujú na mestských policajtov

Mestské policajtky si počas služby na svoju adresu všeličo vypočujú. A ešte sa na nich previnilci sťažujú. Neoprávnene. Foto: kvet

Cukrovar
reklama

 

„Boli síce označené ako sťažnosť, avšak podľa obsahu nie sú sťažnosťami v zmysle zákona o sťažnostiach. Tieto podania majú charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v nich jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,“ uviedol hlavný kontrolór mesta Rudolf Holkovič. „Pokiaľ doručená písomnosť nie je sťažnosťou podľa definície zákona, útvar hlavného kontrolóra po predbežnom preskúmaní vypracuje stanovisko a podanie postúpi na ďalšie vybavenie podľa vecnej a miestnej príslušnosti,“ spresnil.


Najčastejšie problémy Trnavčanov sa týkali sociálnej oblasti ako žiadosť o odpustenie časti dlhu voči mestu, opakované podania pisateľky k zlej sociálnej situácii či informovanie primátora o krádeži vecí v nocľahárni na Coburgovej ulici i rozšírenie ploštíc v malometrážnych bytoch na Clementisovej ulici. „Ďalej susedských vzťahov, životného prostredia, podnetov na stavebný úrad, dopravnú situáciu či mestskú políciu. Tieto podania boli vybavené na rôznych organizačných útvaroch mesta (MsÚ, MsP, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta), kde boli pridelené z hľadiska obsahu podania,“ dodal Rudolf Holkovič.


Zo spomínaných 24 sťažností sa najviac podnetov týkalo mestskej polície. Z nich sedem bolo vyhodnotených ako neopodstatnené, jedna bola odložená a jedna nevybavená pre chýbajúci podpis sťažovateľa. O jednu menej ľudia adresovali voči mestskému úradu a organizáciám v správe mesta. Aj v týchto prípadoch išlo sedemkrát o neopodstatnené sťažnosti a jedna je zatiaľ v procese vybavovania.

Potulky mestom
reklama


Okrem písomných podaní sa na hlavného kontrolóra v priebehu roka obracali občania s rôznymi sťažnosťami a požiadavkami aj osobne. V roku 2011 bolo do knihy návštev zapísaných 16 občanov. Snahou zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra je vybaviť požiadavky občanov ihneď, ak to nie je možné, zamestnanci ÚHK vyhotovia o ústnej sťažnosti písomný záznam. Ďalší postup pri vybavovaní takejto sťažnosti prebieha podľa príslušných ustanovení zákona o sťažnostiach.
 

 

Na čo sme sa ponosovali

 

1. Anonymná sťažnosť proti učiteľkám MŠ Okružná 27 Trnava na nedostatky v pedagogickej činnosti. Prešetrovala riaditeľka MŠ napriek tomu, že išlo o anonymnú sťažnosť. Bola vyhodnotená ako neopodstatnená, v sťažnosti sa uvádzajú skresľujúce fakty.

 

2. Sťažnosť na zneužívanie právomoci verejného činiteľa, kedy údajne primátor neodškodnil pracovný úraz pisateľa. Prešetrovala poslanecká komisia na riešenie mandátov a sťažností. Sťažnosť bola odložená podľa ust. § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, nakoľko vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd.
 

 

3. Sťažnosť proti príslušníkovi MsP na nesprávny postup pri prešetrovaní priestupku, bola vyhodnotená ako neopodstatnená.

 

4. Sťažnosť proti príslušníčkam MsP vo veci nevhodného správania pri ukladaní blokovej pokuty. Nakoľko šlo o elektronické podanie, ktoré nebolo potvrdené podpisom, podľa ust. § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach bola sťažnosť odložená.
 

 

5. Sťažnosť na pracovníčku SKaŠZ, ktorá zakázala predávať lístky v športovej hale. Bola postúpená z dôvodu príslušnosti na Správu kultúrnych a športových zariadení v Trnave. SKaŠZ po prešetrení sťažnosť odložila v súlade s ust. § 5 ods. 7 zákona o sťažnostiach, nakoľko bola podaná elektronickou poštou a nebola potvrdená podpisom.

 

6. Opakovaná sťažnosť na pracovníčku SKaŠZ. Bola postúpená z dôvodu príslušnosti na SKaŠZ mesta Trnava. SKaŠZ sťažnosť prešetrila a konštatovala, že v jednom bode je sťažnosť opodstatnená a v jednom bode nebolo možné sťažnosť prešetriť bežnými metódami kontroly.
 

 

7. Sťažnosť proti predsedníčke rady MŠ, ktorá prekročila kompetencie a právomoci v súvislosti so zabezpečením výberového konania na obsadenie miesta riaditeľky MŠ. Pri prešetrovaní sťažnosti nastala situácia, kedy stálo tvrdenie sťažovateľky proti tvrdeniu predsedníčky RŠ. Podľa ust. § 18 ods. 2 zákona o sťažnostiach bolo konštatované, že bežnými metódami kontroly nie je možné prešetriť tvrdenia uvedené v sťažnosti a teda vyhodnotiť sťažnosť ako opodstatnenú resp. ako neopodstatnenú.

 

8. Sťažnosť na sčítaciu komisárku pri vykonávaní sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktorá neposkytla informácie k vyplňovaniu sčítacích formulárov. V čase prešetrovania sťažnosti nebola už sčítacia komisárka zamestnankyňou mesta, preto nebolo možné prešetriť tvrdenia uvedené v sťažnosti.
 

 

9. Sťažnosť proti stavebnému úradu, nakoľko sťažovateľka nebola informovaná, či bol stavebník v susedstve sankcionovaný, údajne jej stavebný úrad vytvára stres. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená, sankcionovanie stavebníkov nie je vecou verejnou.

 

10. Sťažnosť na Zariadenie pre seniorov, nespokojnosť so starostlivosťou v zariadení pre seniorov v Trnave. Sťažnosť bola postúpená z dôvodu príslušnosti na ZpS v Trnave. V Zariadení pre seniorov bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená.
 

 

11. Sťažnosť proti Mestu Trnava, ktoré údajne „udeľuje výnimky pre predlžovanie prevádzkových hodín“. Sťažnosť je neopodstatnená, nakoľko mesto žiadne výnimky neudeľuje.


12. Sťažnosť proti príslušníkom MsP ktorí údajne tvrdili, že „povolenie na hudobnú produkciu existuje“. Sťažnosť bola prešetrená ako neopodstatnená, pisateľka dostala všetky požadované úradné záznamy, vyjadrila spokojnosť s riešením.
 

 

13. Sťažnosť proti zamestnancovi MsÚ, pisateľka vyjadrila „rozhorčenie pri jednaní s pracovníkom“. Pri prešetrovaní vznikla situácia, kedy stálo tvrdenie pisateľky proti tvrdeniu zamestnanca. Sťažnosť nebolo možné prešetriť metódami kontroly, ani jednoznačne konštatovať, či je opodstatnená resp. neopodstatnená.

 

14. Sťažnosť proti postupu príslušníkov MsP pri prešetrovaní priestupku. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená, všetky podnety pisateľky boli riadne prešetrené v správnom konaní a menovaná bola uznaná vinnou.
 

 

15. Sťažnosť na pracovníčku MsÚ, ktorá pisateľovi neposlala zápisnicu z bytovej komisie. Sťažnosť neopodstatnená, nie je povinnosťou posielať uchádzačom záznamy z komisií.

 

16. Sťažnosť proti stavebnému úradu, stavba bola zrealizovaná bez stavebného povolenia a pisateľ nemohol uplatniť svoje námietky v stavebnom konaní. Sťažnosť je neopodstatnená, nakoľko investor nepožiadal o stavebné povolenie. Stavebný úrad ho vyzve na podanie žiadosti.
 

 

17. Sťažnosť na postup príslušníčky MsP pri vykonávaní osobnej prehliadky. Po prešetrení vyhodnotená ako neopodstatnená.

 

18. Sťažnosť na roznáškovú službu MsU, zásielky boli údajne doručené inej osobe. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená.
 

 

19. Sťažnosť učiteľky MŠ proti riaditeľke MŠ, ktorá údajne otvorila jej výplatnú pásku a zverejnila a vyzradila sumu ostatným zamestnancom. Pri prešetrovaní sťažnosti vzniklo tvrdenie riaditeľky proti tvrdeniu učiteľky. Sťažnosť nebolo možné prešetriť metódami kontroly a určiť opodstatnenosť resp. neopodstatnenosť sťažnosti.

 

20. Sťažnosť proti príslušníkom MsP pri zásahu v autoservise. Bola vyhodnotená ako neopodstatnená, príslušníci MsP do obchodného sporu nezasahovali.
 

 

21. Sťažnosť proti postupu príslušníkov MsP, nakoľko sťažovateľ dostal pokutu ako fyzická osoba za auto, ktoré je evidované na firmu. Sťažnosť prešetrená, vyhodnotená ako neopodstatnená. Pokuta bola vystavená na konateľa spoločnosti.

 

22. Sťažnosť proti MsÚ, na nevhodné dopravné značenie, ktoré pisateľovi bráni výjazd a vjazd do rodinného domu. Sťažnosť je zatiaľ v procese vybavovania.
 

 

23. Sťažnosť na správanie príslušníčok MsP pri udeľovaní pokuty. Prešetrená, vyhodnotená ako neopodstatnená.

 

24. Sťažnosť proti riaditeľke MŠ, za údajné šikanovanie a vyvíjanie psychického nátlaku na učiteľku MŠ. Prešetrená, vyhodnotená ako neopodstatnená.
 

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda / TANEX Trnava
reklama