Trnavské rybníky
reklama

Krátká kariéra divadelného ochotníka

BLOG - Dzetko Krúpik | 27.2.2011, 00.00, prispievatelia

Človek ked ból mladý, robil šelijaké hovadziny. Na starost sa potom temu čuduje a kritizuje mladú generáciu, jako keby ón ból býval lepší. Já som napríklat hrál aj tijáter. Neskáj sa temu hovorí divadlo.

Ból som herec – amatér, pokál nepovažujeme varenú vuršlu z roškom a malé pivo za profesionálný honorár. Teáter odedávna udržuval slovenské povedomí mezi pospolitým ludom. To som já nevymyslel, dzesik som to čítal v nejakéj kniške o dramatickém umení na Slovensku. Ale to nehajme historikom.
Tak teda nékedy f polovice minulého storočá v našém friškém JRD si jakýsik funkcionár zmyslel, že založí ochotnícký divadelný súbor. Zdóvodnil to tým, že šak v zime aj tak neni na drustve do čeho pichnut, lebo živočíšnú výrobu zme nemali. Slépky nám na jasen vykapali na mor a tých šest kráf, čo zostali po splnení kontingentu, mali družstevníci doma, aby též nepodochli. Akurát nadojené mléko nosili každé ráno f kýbloch na drustvo. Tak sa na schódze prectavenstva odhlasuvalo, že nacvičíme tijáter. Prizvali zme aj místného učitela. Ten na dalšú schódzu donésol knišky ze scenáry a bola ustanuvená komisija, kerá mala s teho vybrat nejaký kus pre náš divadelný ansábel. Šéfom komisie sa jednohlasne zvolil predseda místnej organizácie strany. Za týden na zasednucí vyhlásil že Šejkspír do neskajšéj doby nepasuje, lebo propaguje feudálóv a jejích zahnívajúcu morálku. Pašijové hry, keré nám poščali pán farálko, též zamítol a neprešól ani Palárik z Drotárom a Dobrodrustvom pri obžinkoch. Na nem vadzilo, že nepropaguje myšlénku drustevného rolnictva, a navác bol knaz. Preceda podobne srkitizuval Moliéra, Stodolu, Gogola, Čapka aj Verneho, aj ket ten, pokát vím, nenapísal žádnú hru. Vedla precedu šeci títo autori nemajú čo povedat neskajšému publiku, lebo posláním súčasného divadla je z bíne šírit pokrokové ideje a potporuvat buduvání našého svetlého zajtrajška. A dal zažat petrolínové lampy, lebo v zasedačke už bola tma. Nesvícila eletrika, transformátor a rozvodná kasna boli totiš ešče od vojny rostrílané. Négdo došól s nárhom že by sa móhla zahrát vypráfka o Červenéj Čápečke, kerú hráli místní ochotníci dzeckám ešče za prvéj republiky pot titulkom Červená Karkulka. Že keby sa to adaptuvalo na súčasnost… Na veliké prekvapení preceda súhlasil. Asi ho oslovila tá červená barva v názve. Porát s tú adaptáciju poveril súdruha učitela. Čo mu, chudákovi, zbývalo? Stranícký úkol bol ftedy vác neš Písmo svaté.
Moc si z téj perly našého dramatického umená nepamatám. Akurát to, že Červená Čápečka mala červenú baretku a svojéj bapke, vdove po partizánovi, nosila
f cégri chléb, mléko a prihlášku do drustva. Polovníka nahradzil milicijonár a namísto zlého vlka v hre vystupuval velkostatkár, kerý síce starenku nezežral, ale hučal do néj, aby nepodpísala, a nalíval hu s americkú viski. Končilo sa to tak, že Červená Čápečka akurát ket scela bapka hodzit prihlášku do šporhelta, vešla na bínu s milicijonárom a policajtom. Policajta som hrál já. Milicijonár ovalil kulaka s tú flašu viski po hlave a já som odtáhol teho neprátela našého buduvatelského úsilá za firhonu, kerá prectavuvala oponu. Hráli zme to len ráz, v našém šenku. Vác nás tam vedúcí Jednoty nepuscil, že by zme mu kazili kšeft.

reklama

 

Váš dzetko Krúpik

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda / TANEX Trnava
reklama