Používaním stránok trnavskyhlas.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac info OK

Trnavské rybníky
reklama

Etický kódex

Zásady profesionálneho správania pracovníka spoločnosti WebHouse, s.r.o., ktorá je vydavateľom týždenníka Trnavský hlas:

  1. Každý, kto pracuje pre WebHouse, s.r.o., je povinný dodržiavať zákony Slovenskej republiky a vnútorné predpisy spoločnosti WebHouse, s.r.o. Je tiež povinný správať sa čestne a v súlade s morálnymi princípmi všeobecne uznávanými v mieste, kde sa práve nachádza.
  2. Každý, kto pracuje pre WebHouse, s.r.o., je povinný rešpektovať svojich kolegov a dodržiavať zásady vzájomnej dôvery a spolupráce. Každý zamestnanec spoločnosti WebHouse, s.r.o., si musí byť vedomý, že svojím osobným vystupovaním navonok reprezentuje firmu medzinárodného významu.
  3. Každý, kto pracuje pre WebHouse, s.r.o., je povinný dodržiavať zásady obchodnej a podnikateľskej politiky spoločnosti, a tým prispieť k tomu, aby sa WebHouse, s.r.o., stala najlepšou spoločnosťou na svete.
  4. Pri práci je potrebné sústavne pamätať na to, že zákazník je vždy na prvom mieste.
  5. Každý, kto pracuje pre WebHouse, s.r.o., je povinný počínať si vo svojej práci tak, aby chránil oprávnené záujmy spoločnosti, svojich spolupracovníkov, obchodných partnerov a zároveň chránil životné prostredie. Záväzky, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonmi alebo všeobecne platnými morálnymi princípmi, musia byť riadne a včas plnené.
  6. Je prísne zakázané zneužívať postavenie spoločnosti WebHouse, s.r.o., pre svoje osobné záujmy alebo záujmy tretích osôb, alebo zneužívať veci a zariadenie spoločnosti pre svoje súkromné potreby. Je zakázané skryto, prostredníctvom tretích osôb, vstupovať do obchodného vzťahu s WebHouse, s.r.o.
  7. Zvlášť prísne je zakázané zneužívať dôverné informácie získané pri práci pre WebHouse, s.r.o., pre vlastné podnikateľské činnosti alebo podnikateľské činnosti tretích osôb. Všetky informácie, ktoré nie sú spoločnosťou zverejňované, sú považované za dôverné.
  8. Zamestnanec WebHouse, s.r.o., môže vykonávať zárobkovú činnosť v zhodnom alebo príbuznom odbore súvisiacom s výkonom svojej funkcie alebo predmetom činnosti spoločnosti iba s písomným súhlasom zamestnávateľa.
  9. Je zakázané ponechať si akékoľvek dary či prijímať výhody od tretích osôb, ktoré sú obchodnými partnermi WebHouse, s.r.o., alebo usilujú o to, aby sa nimi stali. Pokiaľ sa dar nedá odmietnuť, je zamestnanec povinný odovzdať ho vedeniu spoločnosti alebo na dobročinné účely. Obchodné večere a podobné stretnutia nesmú prekročiť mieru primeranú postaveniu pracovníka WebHouse, s.r.o., a významu veci, ktorá má byť prerokovávaná, a musia byť vopred schválené nadriadeným pracovníkom. Osoba, ktorá sa pokúsi o korupciu, musí byť na neprijateľnosť takéhoto konania pre WebHouse, s.r.o., upozornená, a pokiaľ to nerešpektuje, musia s ňou byť prerušené všetky obchodné kontakty.
  10. V prípade, že hrozí nebezpečenstvo škody pre WebHouse, s.r.o., je každý pracovník spoločnosti WebHouse, s.r.o., povinný podľa svojich možností a schopností pokúsiť sa takúto škodu odvrátiť, a pokiaľ to nie je v jeho silách, je povinný na takúto skutočnosť upozorniť svojich nadriadených alebo iné osoby, ktoré sú schopné takejto škode zabrániť alebo ju aspoň zmierniť.
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka spoločnosti WebHouse, s.r.o. Právne informácie | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty
Copyright © 2010-2023 WebHouse, s. r. o. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk

Pocitadlo.sk

Mazda Tanex
reklama